top of page
Search

COVID-19 - Helplines

Helplines: COVID-19

Dramatic Need is currently under lockdown and will communicate new dates once our Art Centre reopens. We encourage all to please adhere to the governmental lockdown guidelines - https://sacoronavirus.co.za/. Please use the following toll free helplines if you need help. Stay safe everyone. We look forward to working with you all soon.


Dramatic Need e ntse e le tlasa Lockdown mme re tla tsebisa hore re tla bula neng. Re kgothalletsa le ho kopa hore bohle ba ikamahanye le melao ya Mmuso ya Lockdown. O ka etela website ena e leng http://sacoronavirus.co.za/ . Ka kopo sebedisa dinomoro tse latelang tsa mohala tse sa lefellweng tsa thuso. Ha bohle ba dule ba bolokehile. Re tshepa ho sebetsa le lona haufinyana.


Coronavirus Hotline: 0800 029 999

Coronavirus WhatsApp: 0600 123456

Stop Gender Violence Helpline: 0800 150 150

Child line: 0800 055 555

Trauma & Crises helpline: 0861-322-322

Trauma & Crises helpline WhatsApp: 084 922 8808

The South African Depression and Anxiety group: 0800 20 50 26

SAPS Crime Stop: 0860 10111 / SMS Crime Line: 32211

Suicide Helpline: 0800 567 567

National AIDS Helpline: 0800 012 322

National Human Trafficking Helpline: 0800 222 777

23 views1 comment

Recent Posts

See All
bottom of page